Den Haag was in de 19de eeuw een belangrijke industriestad. Tot in de 20ste eeuw waren in de stad verschillende bedrijfstakken te vinden. Door ruimtegebrek zijn veel bedrijven weggetrokken, maar voor een deel wel in de regio gebleven. Daarmee verdwenen veel karakteristieke elementen uit de stad en ging ook een deel van het industrieel erfgoed verloren.

Behoud

Eén van de belangrijkste activiteiten van de SHIE is het inzetten voor behoud van industrieel erfgoed. Daaraan vooraf gaat vanzelfsprekend een fase van onderzoek en afweging of een object inderdaad tot het industrieel erfgoed gerekend moet worden.
Belangrijk hierbij is het genereren van publiciteit voor het thema industrieel erfgoed in zijn algemeenheid en soms specifiek voor een bepaald object. Daarnaast zoekt de SHIE waar mogelijk naar samenwerking in de regio of met een specifieke organisatie.
Shell werkplaatsDe afgelopen jaren heeft de SHIE zich ingezet voor behoud van onder meer de hal van Pieterman Hardglas in Zoetermeer, het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, in Leidschendam voor het kaaspakhuis en de Centrale werkplaats van Shell in Den Haag. In tien jaar heeft de SHIE zich gericht op de restauratie van de 10 belangrijkste muurvlakken met geschilderde reclames van Den Haag. In juni 2005 is een start gemaakt met dit project en is de reclame van Reuser & Smulders aan de Brouwersgracht gerestaureerd. Het verloop van het project is onder het thema Muurvlakte te Huur op deze site te zien.

Publiciteit

Belangrijk voor het werk van de SHIE is de publiciteit. Op deze wijze kan het thema industrieel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. De SHIE houdt via persberichten, de Haagvaarder en de digitale Nieuwsbrief de regionale pers op de hoogte van haar activiteiten. Ook bij presentaties wordt de pers nadrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn.

De SHIE organiseert voor geïnteresseerden rondleidingen langs industrieel erfgoed. Verder nemen wij deel aan markten waar de SHIE zichzelf presenteert en haar ‘producten’ aan de man/vrouw probeert te brengen. Ook op de jaarlijkse Dag van de Architectuur, Open Monumentendag en de Haagse Dag van de Geschiedenis is de SHIE present.

Publicaties

Onderzoek kan ook leiden tot een publicatie over een bepaald thema. Zo verschenen publicaties over de Oude Haven van Den Haag (Spuikwartier), Haagse ondernemers door de eeuwen heen, over de zuivelindustrie, de Binckhorst en herbestemming van industrieel erfgoed. Daarnaast publiceert de SHIE met enige regelmaat wandel- en fietsroutes en maakt zij app’s met als thema industrieel erfgoed en bijvoorbeeld historische reclames in de stad en industriegebieden. In de Haagvaarder, het SHIE-kwartaalbulletin, worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van recent onderzoek.

Financiën

De SHIE verwerft voor de lopende activiteiten haar financiële middelen uit donaties van de nog steeds groeiende schare donateurs. Voor specifieke projecten, zoals Muurvlakte te Huur, onderzoek en publicaties, wordt een beroep gedaan op de gemeente, fondsen, instellingen en bedrijven.

Samenwerking

Bij het realiseren van haar doelen speelt de samenwerking van de SHIE met andere organisaties een belangrijke rol. De SHIE heeft in de loop der jaren een netwerk opgebouwd waarmee contact wordt onderhouden met de historische verenigingen in de regio, gemeentelijke erfgoedpartners en industrieel erfgoed organisaties in het land, die op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Zo nodig wordt er ook contact gelegd wanneer de SHIE bijvoorbeeld zich daadwerkelijk met een behoudsactie gaat bezig houden in een bepaalde gemeente.