alt-tekst

Escher Klok 1957, nummer 8.

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escherklok, jrg.32 | 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escherklok, jrg.32 | 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escherklok, jrg.32 | 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1979

Escherklok, jrg.32 | 1979

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1965

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1965

Escher Klok | 1965

Escher Klok 1967, nummer 2.

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1967

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1967

Escher Klok, jrg.20, nr.4. | 1967

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1967

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1967

Escher Klok, jrg.20., nr. 4 | 1967

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1971

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1971

Escher Klok, jrg.24. | 1971

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1972

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1972

Escher Klok, jrg.25. | maart 1972

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1972

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1972

Escher Klok | 1972

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1973

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1973

Escherklok, jrg.26 nr2 | juli1973

Escher Klok 1981, nummer 1.

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1982

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1982

Escher Klok jrg.35, nr1. | 1982

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1982

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1982

Escher Klok jrg.35, nr1. | 1982

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1981

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1981

Escher Klok, jrg.34, nr.2. | december 1981-1

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1981

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1981

Escher Klok, jrg.34, nr.2. | december 1981-2

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1970

Escher, metaalconstructiebedrijf, Zonweg 13, 1970

Escher Klok | 1970